Koupaliště - provozní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád koupaliště slouží k zajištění plynulého provozu koupaliště, k ochraně zdraví a k zajištění bezpečnosti návštěvníků.


provozní doba koupaliště je: od 1. 6. – 31. 8.
Pondělí – Neděle - 10:00 – 20.00 hodin

Provozovatel je oprávněn provozní dobu koupaliště upravit dle povětrnostních podmínek.

Vstup na koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou (čipovou kartou, čipovým náramkem, papírovou vstupenkou s čárovým kódem). Pro vstup slouží turnikety. Vstup brankou slouží pouze pro kočárky, vozíky a osoby s průkazem ZTP a ZTP/P. Zaplacení vstupného opravňuje návštěvníky setrvat v areálu koupaliště od vstupu do konce provozní doby ten daný den. Neopravňuje návštěvníky přerušit pobyt na koupališti odejít a vrátit se.

Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště (provozovatele, plavčíků a ostatního personálu).

Dětem mladším 10 let je návštěva koupaliště dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Při naplnění kapacity může odpovědný pracovník koupaliště uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní.

Na koupaliště je vstup zakázán:

- Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními a přenosnými chorobami, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům střevních onemocnění.

- Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, jehož jsou členy.

- Osobám zahmyzeným, podnapilým a pod vlivem omamných látek.

Z koupaliště lze bez nároku na vrácení vstupného vykázat:

- Návštěvníka, u kterého budou dostatečně zjištěny důvody, pro něž je vstup na koupaliště zakázán.

- Návštěvníka, který přes upozornění opětovně poruší ustanovení tohoto řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků koupaliště (provozovatele,plavčíků a ostatního personálu), je pod vlivem alkoholu anebo omamných látek, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.

- Návštěvníka, který svým chováním omezuje, ohrožuje, či jakkoliv napadá (verbálně, fyzicky, či jinak) pracovníky koupaliště (provozovatele, plavčíky a ostatní personál.).
 

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

- Návštěvník musí mít čistý koupací oděv a svým chováním nesmí narušovat zásady slušnosti.

- Koupacím oděvem je míněno: materiál vyrobený z vláken Polyamidu (PA) či Polyesteru (PES) a jejich příměsí, s antibakteriální a rychleschnoucí úpravou materiálu.

- Koupacím oděvem NENÍ bavlněný, lněný, vlněný či jiný přírodní materiál.

- Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale se musí zdržovat pouze v bazénu pro neplavce. 

- Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst v zařízení koupaliště.

- Návštěvníci jsou povinni ve svém vlastním zájmu se pohybovat opatrně na hladkých mokrých podlahách a na nerovném terénu a vyvarovat se uklouznutí, popř. i úrazu (provozovatel koupaliště nenese zodpovědnost za škody, poranění či úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo zaviněním jiného návštěvníka, popřípadě nedodržením tohoto návštěvního řádu anebo provozního řádu toboganů a skluzavky).

- Návštěvníci jsou povinni při použití tobogánů a skluzavek jezdit na těchto drahách pouze v povolených polohách a dbát nařízení, které jsou deklarovány na tabulích nainstalovaných na těchto atrakcích a podřídit se pokynům obsluhy těchto atrakcí.

- Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, prodlévat na koupališti mimo tuto dobu je zakázáno, a to i v prostorách restauračního zařízení.

- Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů pracovníků koupaliště, v případě neuposlechnutí těchto pokynů budou vykázáni z areálu koupaliště.

- Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště (v případě, že jejich vinou byla způsobena škoda nebo ztráta na zařízení či majetku ostatních návštěvníků, jsou povinni tyto škody nahradit). Přání a stížnosti týkající se provozu koupaliště se zapisují do inspekční knihy, která je uložena v pokladně koupaliště.

- Peníze, osobní věci a jiné cennosti si mohou návštěvníci uložit v ocelových bezpečnostních schránkách. Klíče od těchto skříněk si mohou vyzvednout v pokladně koupaliště.

- Jízdní kola si mohou návštěvníci uložit ve vyhrazeném prostoru a jsou povinni toto kolo zabezpečit vlastním zámkem ke stojanu. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí z kola, které lze snadno sejmout (výbava kola - např. tachometr, světla, pumpa, láhev, brašny, helma).

- Předměty nalezené v prostorách koupaliště nálezce odevzdá v kanceláři nebo v pokladně.

- Návštěvníci jsou povinni dávat si pozor na své odložené věci na travnatých plochách, dřevěných roštech na tribuně a v celém areálu koupaliště (provozovatel neodpovídá za případné ztráty či poškození).

- Návštěvníci jsou povinni se před každým vstupem do bazénu řádně osprchovat a vstupovat do prostor soustav bazénu (čistá zóna) mohou pouze přes brodítka.

- Skákání do vody je povoleno pouze ze startovacích bloků plaveckého bazénu. Z ostatních stran bazénů je přísný zákaz skákání do bazénů.

- Do bazénů lze vstupovat pouze klidnou chůzí po schodištích nebo žebřících k tomu určených.

- Je zakázáno přelézat jakékoliv zábradlí ocelové i provazové.

- V čisté zóně je přísný zákaz házení nebo kopání s jakýmikoliv předměty.

- Do čisté zóny je zakázáno vnášet jakékoliv poživatiny (potraviny, pití) či jiné předměty (tašky).

- V čisté zóně je zakázáno kouřit.

- V čisté zóně se mohou návštěvníci pohybovat pouze v koupacím oděvu (plavkách).

- Do čisté zóny není možné vjíždět s dětskými kočárky.

- Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a o bezpečnost ostatních koupajících se.

POVINNOSTI PROVOZOVATELE

- Poskytovat první pomoc a k tomu vyhradit řádně vybavené a viditelně označené místo (ošetřovna).

- Dohlížet, aby odpovědní pracovníci dbali na pořádek a čistotu ve všech prostorách koupaliště, včetně bazénu a na dodržování tohoto řádu.

- Poskytnout služby, které jsou spojeny s provozem koupaliště. Cena těchto služeb je smluvní.

- U vchodu trvale viditelně vyvěsit provozní dobu, ceny vstupného, Provozní řád a umístit jen i uvnitř areálu.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI NA KOUPALIŠTI

- Je přísně zakázáno donášení a používání jakýchkoliv skleněných nádob v areálu koupaliště.

- Je přísně zakázáno kouření a konzumace jídla i nápojů v prostoru soustavy bazénů (čistá zóna – vyznačena zámkovou dlažbou pískové barvy). Rovněž je zakázán vstup do těchto prostor v botách.

- Brát na koupaliště psy a jiná zvířata, přinášet hořlaviny, používat vařiče, tranzistorová rádia, magnetofony (jakékoliv zdroje hluku), které by rušily ostatní návštěvníky.

- Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo nadměrným hlukem rušit klid ostatních návštěvníků.

- Svým chováním omezovat, ohrožovat, či jakkoliv napadat (verbálně, fyzicky, či jinak) personál koupaliště.

- Kouřit v šatnách a kabinách, vcházet do prostor určených pro druhé pohlaví.

- Znečisťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním papírů a odpadků, čištěním a praním oděvů, používání páchnoucích mastí apod.

- Donášení alkoholických nápojů včetně vícestupňového piva.

- Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozech bazénů a skákat do vody mimo místa k tomu určená.

- Používat plavecké ploutve, nafukovací matrace a podobné předměty větších rozměrů.

- Pohybovat se mimo prostor určený pro návštěvníky.

- Neoprávněně používat záchranných zařízení a předmětů první pomoci.

- Volat o pomoc bez vážné příčiny.

- Koupání v oděvech – trička, kalhoty apod.

- Vstup do bazénu osobám s kožním onemocněním. Vstup do bazénu v případě krvácejícího zranění. Vstup do bazénu pod vlivem omamných látek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Porušení povinností stanovených tímto řádem, které je přestupkem, se projednává podle obecně platných předpisů.

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči 150        Záchranná služba 155          Městská poicie 156          Policie 158

 

Kontakty pro nahlášení závad, úrazu, připomínek atd.

e-mail: beckert@sszml.cz

 

 

 

……………………….                                                               …………………………

Bc. Radek PŘÍHODA                                                              Zdeněk Beckert

ředitel organizace                                                                    správce Městské sportovní haly